Ubirajara Machado/MDS
Equipe da Busca Ativa realiza atendimento no município de Novo Airao, no Amazonas